Att dataskyddet liksom säkerhetsskyddet löper amok på sina ställen har jag skrivit om tidigare. Sedan igår har jag fått anledning att fundera över att det visserligen brukar sägas att människans främsta USP är förmågan till adaption, att anpassa sig till ny information och nya förutsättningar, men att verkligheten alltför ofta tyder på motsatsen. Det vill säga att man inte lär sig av sina misstag.

Bakgrunden är att samma SiS vars säkerhetsavdelning lyckades åstadkomma en storslagen fadäs med en undermålig säkerhetsskyddsanalys m.m. nu har slagit till igen. En rutin för Rutin för att hantera foton och filmer på deltagare vid utbildningar har fastställts av säkerhetsdirektören.

Rutinen har som huvudsakligt syfte angivet:

Vid genomförandet av utbildningarna behöver utbildarna
kunna dokumentera närvaro och kontinuerlig måluppfyllelse av lärandemål.
Dokumentationen förutsätter att utbildarna kan säkerställa deltagarnas identitet, detta med hjälp av fotografier på deltagarna.

Som sekundärt syfte anges:

Utöver ovanstående behov av foton ingår ofta scenariobaserade övningar i
konflikthanteringsutbildningarna. Övningarna möjliggör att deltagarna kan öva sin förmåga att hantera konflikter. Utvärdering av dessa övningar förutsätter ibland att övningen filmas så att deltagarna kan se och reflektera över sitt eget agerande.

Det sekundära syftet skulle möjligen passera med tydliga regler för materialet ska hanteras och en utsatt gallringsfrist. Men det första??? Vad betyder det ens? Innebär det att deltagare ska ha med sig fotolegitimation eller att de ska fotas/filmas under hela utbildningen? Varför ska man på en myndighet behöva tillgripa en extrem övervakning av anställda bara för att "dokumentera närvaro och kontinuerlig måluppfyllelse"?

Här står verkligen medlen inte i proportion till de angivna syftena och som utomstående kan man inte riktigt förstå hur beredningsprocessen av denna rutin gått till. Det är svårt att föreställa sig att facken eller dataskyddsansvariga sanktionerat rutinen. Och har den passerat ledningen och godkänts med tanke på dess radikala innehåll? Det sätt att se på medarbetarna och vad de förväntas finna sig i form av övervakning av arbetsgivarna kommer att, även om det skulle finnas vara lagligt, forma kulturen i myndigheten på en sådan nivå att det naturligtvis måste vara en ledningsfråga.

Det är möjligt att det finns ett grundligt förarbete med avvägningar av syften och proportioner som inte avspeglas i rutinen vilket är olyckligt i så fall. Jag har inte heller fått ut något sådant när jag begärt ut alla handlingar i ärendet. Med nuvarande underlag förefaller det som att i SiS tillåts säkerhetsarbetet utvecklas på ett sätt som skapar osäkerhet på ett djupare plan i hela organisationen.